Quy định tại Mục XX – Thông tư Số 04 /2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Nội dung kiểm định :

– Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

– Kiểm định các thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

2. Phương thức kiểm định:

♦ Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

♦ Kiểm tra chủng loại, mẫu mã;

♦ Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm theo phương pháp lấy mẫu xác suất; đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiến hành kiểm định mẫu không quá 5% số lượng phương tiện cần kiểm định, nhưng không ít hơn 10 mẫu; trường hợp số lượng phương tiện cần kiểm định dưới 10 thì kiểm định toàn bộ;

♦ Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định theo mẫu PC20 Phụ lục 1 Thông tư Số 04 /2004/TT-BCA ngày 31 tháng  3  năm 2004;

♦ Cấp “Giấy chứng nhận kiểm định” theo mẫu PC21 Phụ lục 1 hoặc dán tem, đóng dấu  kiểm định theo mẫu PC 22 Phụ lục 1 Thông tư Số 04 /2004/TT-BCA ngày  31 tháng 3  năm 2004.

3. Thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy:

Hồ sơ đề nghị kiểm định gồm:

♦ Đơn đề nghị kiểm định của chủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo mẫu PC 23 Phụ lục 1 Thông tư Số 04 /2004/TT-BCA ngày 31 tháng  3  năm 2004;

♦ Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

♦ Chứng nhận chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

♦ Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

♦ Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

♦ Chủ phương tiện chuẩn bị 02 bộ hồ sơ và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm

định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Theo: QDCP